จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง นำโดยนายบุญสืบคงแสงผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเจ็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563

>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเตรียมความพร้อมประเมิน สมศ.รอบ4

>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่2563

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงนำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 

>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโคกรวดหนองพวง นำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีขึ้นในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<

กีฬาศูนย์ฯนางแดดวังชมภู62

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู ในวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2562 

>>>>>>ดูภาพกิจกรรม1<<<<<

>>>>>>ดูภาพกิจกรรม2<<<<<

>>>>>>ดูภาพกิจกรรม3<<<<<

กีฬาภายในปีการศึกษา2562

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงจัดกิจกรรมกีฬาภายในน้ำเงินขาวเกม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุุนทักษะทางด้านก๊ฬาให้กับนักเรียน

กีฬาสี 4ตุลาคม 2562

กีฬาสี 3ตุลาคม 2562

กีฬาสี 2ตุลาคม2562

กีฬาภายในน้ำเงินขาวเกม30 ก.ย.62

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงจัดกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ยังสถานที่จริงโดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 "ปทำการศึกษายังสถานที่จริง ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้งเพื่อศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า สนามฟุตบอลประจำทีมบุรีรีมย์ ยูในเต็ดเพื่อเป็นแรงบัลดาลใจผลักดันในด้านกีฬาให้กับนักเรียน โดยมีการเดินทางในวันที่ 13 กันยายน 2562 

>>>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<<<<

กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2562

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงนำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นที่โรงเรียนบ้านโดคกกรวดหนองพวงในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนด้วย

>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<

 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง นำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูผู้ปกครองชาวบ้านและนักเรียนบ้านโคกกรวดและบ้านหนองพวงจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อนำ

ไปถวายยังวัดบ้านโคกกรวดและวัดบ้านหนองพวง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

>>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<<

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2562

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 1กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสาขาหลักแดนได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

>>>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<<<

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงนำโดยนายบุญสืบ คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และในการนี้ยังมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมกับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

>>>>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563